คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter


โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ
เรื่อง การรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ปี พ.ศ. 2561  กรณีคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2560
      ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังนี้
      1. ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามชั้นปีของนิสิต
      2. พิมพ์เอกสารและกรอกข้อมูลในหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
      3. นำหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คนละ 2 ฉบับ
            มาส่งและรายงานตัวที่กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
    ตามกำหนดเวลาดังนี้
ชั้นปี  รหัส    วันเวลารายงานตัวและส่งหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
  1 – 2 60 - 59 21 สิงหาคม 2561   เวลา 09.00 – 16.00 น.
  3 58     22 สิงหาคม 2561   เวลา 09.00 – 16.00 น.
57     23 สิงหาคม 2561   เวลา 09.00 – 16.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
       1.3 การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)

       2. สรุปรายละเอียดการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศีกษา 2561
(หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโทร. 02-0395591-5  ในวันเวลาราชการ) กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.