คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter


โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
       1.3 การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)

       2. สรุปรายละเอียดการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศีกษา 2561

(หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโทร. 02-0395591-5  ในวันเวลาราชการ) กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.