ประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา  2561

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

--->กำหนดการ

--->สมัครเข้าศึกษา


ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประถมศึกษา

[X][X]

การศึกษาปฐมวัย

[X][X][X][X]
หลักสูตรและการสอน[X][X][X][X]
สุขศึกษาและพลศึกษา[X][X][X][X]
การสอนภาษาต่างประเทศ[X]


การศึกษาวิทยาศาสตร์[X]


การศึกษาคณิตศาสตร์
[X]ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

[X][X][X][X]

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ดนตรีศึกษา

[X]


ศิลปศึกษา[X]
[X]

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา

[X]
[X][X]

อุดมศึกษา

[X]
[X][X]
บริหารการศึกษา[X][X][X][X]
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร[X][X]


ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]
จิตวิทยาการศึกษา[X]


การวัดและประเมินผลการศึกษา[X][X][X]
สถิติการศึกษา[X]ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน[X]
[X][X]

 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.