คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม

โปรแกรมเกียรตินิยม

• จดหมายขอความร่วมมือในการทำวิจัย
     - ขั้นตอนดำเนินการ
     - คำร้อง
           1. ขอเก็บข้อมูลวิจัย   [ตัวอย่าง] [แบบฟอร์ม]
           2. ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย   [ตัวอย่าง] [แบบฟอร์ม]
           3. ขอเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ   [ตัวอย่าง] [แบบฟอร์ม]
           4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ   [ตัวอย่าง] [แบบฟอร์ม]
           5. ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   [ตัวอย่าง] [แบบฟอร์ม]
           6. ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์   [ตัวอย่าง] [แบบฟอร์ม]
           7. ขอบคุณ   [ตัวอย่าง] [แบบฟอร์ม]

• แบบฟอร์ม
     1. แบบขอเสนออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์
     2. แบบประเมินผลการสอบโครงร่าง
     3. แบบประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์
     4. ใบปะหน้าสำหรับเข้าเล่มปริญญานิพนธ์

• ประกาศ
     ปีการศึกษา 2561
     1. ประกาศกำหนดการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ การสอบปริญญานิพนธ์ และการส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 57-58
     2. ประกาศกำหนดการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ การสอบปริญญานิพนธ์ และการส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 59-60
     3. หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ปีการศึกษา 2556-2560
     ปีการศึกษา 2560
     1. ประกาศ การรับสมัคร
     2. ใบสมัคร Honors Program
     3. ประกาศ ผลการคัดเลือก

• ตัวอย่าง
     1. ตัวอย่างบันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์

• เอกสาร
     1. คู่มือปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
     2. คู่มือปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.