ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา  2560

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                          ---> กำหนดการ

                                          

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

การศึกษาปฐมวัย[X]
การสอนภาษาต่างประเทศ[X]

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา[X]

อุดมศึกษา

[X]
[X]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]


สถิติการศึกษา[X]


การวัดและประเมินผลการศึกษา[X]ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน[X]
[X]        [X]


 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.