คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counterเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา
          11.รายวิชากลางที่สามารถนำไปบรรจุในแผนการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ.2)
          12.วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ.2560-พ.ศ.2563
          13.ตารางแสดงจำนวนแผน-ผล ของนิสิตคณะครุศาสตร์ ภาคนอก-ในเวลาราชการ ปี 2560-2561
              (ประกอบการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 3. ข้อ 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี)
          14.ข้อมูล หมวดที่ 7.การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
          15.Curriculum Mapping รายวิชากลาง
          16.คู่มือ การกรอกแบบเสนอเปิดรายวิชา  

ระดับปริญญาบัณฑิต
          1.มคอ.1
1.การศึกษาปฐมวัย 2.ประถมศึกษา 3.ภาษาไทย
4.คณิตศาสตร์ 5.วิทยาศาสตร์ 6.ฟิสิกส์
7.เคมี 8.ชีววิทยา 9.สังคมศึกษา
10-11.สุขศึกษา-พลศึกษา 12.ศิลปศึกษา 13.ดนตรีศึกษา
14.การสอนดนตรีไทย 15.การสอนดนตรีสากล 16.คอมพิวเตอร์ศึกษา
17.ภาษาอังกฤษ 18.ภาษาจีน 19.ภาษาฝรั่งเศส
20.ภาษาเยอรมัน 21.การศึกษานอกระบบโรงเรียน 22.การศึกษาพิเศษ
23.ธุรกิจศึกษา 24.จิตวิทยาการปรึกษา 25.เทคโนโลยีการศึกษา

 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.