คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counterเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
         1. การเสนอขอความเห็นชอบ
        2. แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
        3. มคอ.2 (ฉบับปรับปรุง 3 ตุลาคม 2561)
        4. ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตร
        5. แบบประเมินหลักสูตร
        6. มคอ.1
        7. โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาครู
        8. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
        9. แบบเสนอเปิดรายวิชา
        10. แบบเสนอปิดรายวิชา
        11. แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา
        12. ผลการวิพากษ์หลักสูตร


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
       11.รายวิชากลางที่สามารถนำไปบรรจุในแผนการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ.2)
       12.วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ.2560-พ.ศ.2563
       13.ตารางแสดงจำนวนแผน-ผล ของนิสิตคณะครุศาสตร์ ภาคนอก-ในเวลาราชการ ปี 2560-2561
           (ประกอบการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 3. ข้อ 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี)
       14.ข้อมูล หมวดที่ 7.การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
       15.Curriculum Mapping รายวิชากลาง
       16.คู่มือ การกรอกแบบเสนอเปิดรายวิชา
ระดับปริญญาบัณฑิต
       1.มคอ.1
             1.การศึกษาปฐมวัย           2.ประถมศึกษา                      3.ภาษาไทย
             4.คณิตศาสตร์                5.วิทยาศาสตร์                       6.ฟิสิกส์
             7.เคมี                          8.ชีววิทยา                           9.สังคมศึกษา
            10-11.สุขศึกษา-พลศึกษา  12.ศิลปศึกษา                       13.ดนตรีศึกษา
            14.การสอนดนตรีไทย        15.การสอนดนตรีสากล             16.คอมพิวเตอร์ศึกษา
            17.ภาษาอังกฤษ              18.ภาษาจีน                         19.ภาษาฝรั่งเศส
            20.ภาษาเยอรมัน              21.การศึกษานอกระบบโรงเรียน   22.การศึกษาพิเศษ
            23.ธุรกิจศึกษา                24.จิตวิทยาการปรึกษา             25.เทคโนโลยีการศึกษา

 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.