ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 1)

ภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประถมศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 


[X]

หลักสูตรและการสอน[X][X]

สุขศึกษาและพลศึกษา[X][X][X][X]
การสอนวิทยาศาสตร์[X]


การสอนภาษาต่างประเทศ[X]


การสอนคณิตศาสตร์
[X]
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ดนตรีศึกษา

[X]
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา[X][X]

อุดมศึกษา[X]
บริหารการศึกษา[X][X][X][X]
นิเทศการศึกษา[X][X]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]
จิตวิทยาการศึกษา[X]


การวัดและประเมินผลการศึกษา[X]
[X]
 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน[X]
[X]       [X]


 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.