ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสมัครสอบคัดลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

ภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---> กำหนดการ

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประถมศึกษา

[X][X]

การศึกษาปฐมวัย

[X][X][X][X]
หลักสูตรและการสอน

[X][X]
สุขศึกษาและพลศึกษา
[X]
[X]
การสอนภาษาไทย
[X]ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

[X][X][X][X]

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ดนตรีศึกษา

[X]


ศิลปศึกษา[X]
[X]

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา

[X]
[X][X]

อุดมศึกษา[X]
บริหารการศึกษา

[X][X]
นิเทศการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]
จิตวิทยาการศึกษา[X]


การวัดและประเมินผลการศึกษา[X]


สถิติการศึกษา[X]ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

[X] กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.