ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา  2559

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                   

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประถมศึกษา *

การศึกษาปฐมวัย 


[X]*
หลักสูตรและการสอน[X][X]**
สุขศึกษาและพลศึกษา[X][X][X][X]
การสอนภาษาไทย *
การสอนภาษาต่างประเทศ[X]


การสอนคณิตศาสตร์
[X]


การสอนวิทยาศาสตร์[X]ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา *

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ดนตรีศึกษา

[X]


ศิลปศึกษา *
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา[X][X]

อุดมศึกษา[X]
บริหารการศึกษา[X][X][X][X]
นิเทศการศึกษา[X][X]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]
จิตวิทยาการศึกษา[X]


การวัดและประเมินผลการศึกษา[X]
[X]
สถิติการศึกษา *
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน[X]
[X]       [X]

* เลื่อนไปสอบรอบ 2 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.