ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2558

                             

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน


[X][][]

การสอนภาษาต่างประเทศ

[X]
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา

[X]

[X]
อุดมศึกษา

[X][X]


ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน[X]
[X]       [X]
 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.