ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (รอบ 2)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา 2558

                               


ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประถมศึกษา

[X][X]

การศึกษาปฐมวัย

[X][X][X][X]
หลักสูตรและการสอน[X][X][X][X]
การสอนสังคมศึกษา[X]


การสอนภาษาไทย[X]


การสอนคณิตศาสตร์ 
[วิธีพิเศษ]

สุขศึกษาและพลศึกษา[X][วิธีพิเศษ][X[X][X]
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ[ร.1 เพิ่มเติม[X]


ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

[X]
[X][X]

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ดนตรีศึกษา

[X]


ศิลปศึกษา[X]
[X]

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา

[X][X][X]
นิเทศการศึกษา[X][X]
อุดมศึกษา

[X]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา[X]


การวัดและประเมินผลการศึกษา[X][X][X]
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]


ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน[X]
[X]       [X]

 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.