ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 1)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558


ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

การศึกษาคณิตศาสตร์
[X]


การศึกษาวิทยาศาสตร์
[X]


การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ[X]


ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ดนตรีศึกษา

[X]
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา

[X]
[X][X]

อุดมศึกษา[X]

บริหารการศึกษา[X][X][X][X]
นิเทศการศึกษา[X][X]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]
สถิติการศึกษา[X]ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต                                     
 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.