การขอสำเร็จการศึกษา 
 
นิสิตดำเนินการดังนี้

1. แบบรายงานผลการศึกษา

    1.1 นิสิตระดับมหาบัณฑิต     แผน ก      แผน ข

2. บันทึกข้อมูลออนไลน์ 
 
2.1 นิสิตระดับมหาบัณฑิต

                                                                แผน ก                                                               
     2.2 นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.