ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาโท
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา

 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.