ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ


หลักสูตรระดับปริญญาโท
• สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
• สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
• สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
• สาขาวิชาสถิติการศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
• สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.