ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
•สาขาวิชาธุรกิจศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาโท
•สาขาวิชาพัฒนศึกษา
•สาขาวิชาบริหารการศึกษา
•สาขาวิชานิเทศการศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาเอก
•สาขาวิชาพัฒนศึกษา
•สาขาวิชาบริหารการศึกษา
•สาขาวิชาอุดมศึกษา


 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.