ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาตรี
•สาขาวิชาศิลปศึกษา
•สาขาวิชาดนตรีศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาโท
•สาขาวิชาศิลปศึกษา
•สาขาวิชาดนตรีศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาเอก
•สาขาวิชาศิลปศึกษา

 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.