ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
• สาขาวิชาประถมศึกษา
• สาขาวิชามัธยมศึกษา
• สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาโท
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
• สาขาวิชาประถมศึกษา
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
• สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
• สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
• สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
• สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
• สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
• สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.