คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter


กิจกรรมเสริมความเป็นครู

สมุุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) [ปก] [ส่วน 1] [ส่วน 2] [ส่วน 3]

ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู (บางกิจกรรม)  [1.ขั้นตอน]  [2.ลงทะเบียน]
     


           
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.