คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter

คณาจารย์
ประธานสาขาวิชา|ประะธานกรรมการบริหารหลักสูตร|อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี

                       ประธานสาขาวิชา

ภาควิชา/หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา ประธานสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน ผศ.ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู
ผศ.ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ การศึกษาปฐมวัย อ.ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์
ประถมศึกษา อ.ดร.กีรติ คุวสานนท์
การสอนภาษาไทย อ.ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ
การศึกษาคณิตศาสตร์ผศ.ดร.ไพโรจน์ น่วมนุ่ม
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สกลรัชต์ แก้วดี
การสอนสังคมศึกษา ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส
สุขศึกษาและพลศึกษา อ.ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ
การสอนภาษาต่างประเทศอ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที
การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี -
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ศิลปศึกษา ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์
ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ดนตรีศึกษาผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
นาฏศิลป์ศึกษา -
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา พัฒนศึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท อุดมศึกษา ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
บริหารการศึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
นิเทศการศึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท (รักษาการ)  
ธุรกิจและอาชีวศึกษา ผศ.ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา วิจัยการศึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ การวัดและประเมินผลการศึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
สถิติการศึกษาอ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
จิตวิทยาการศึกษาผศ.ดุสิดา ทินมาลา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
เทคโนโลยีการศึกษา รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
การศึกษาตลอดชีวิต
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ผศ.ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.