คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter

หลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557-58

 
ระดับปริญญาบัณฑิต
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
•สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย [วิชาเอก]
•สาขาวิชาประถมศึกษา[วิชาเอก]
•สาขาวิชามัธยมศึกษา [วิชาเอก]
•สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา[วิชาเอก]

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
•สาขาวิชาศิลปศึกษา [วิชาเอก]
•สาขาวิชาดนตรีศึกษา [วิชาเอก]

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
•สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา [วิชาเอก]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
•สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว
และการศึกษาพิเศษ [วิชาเอก]
 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
•สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา[วิชาเอก]

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
•สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน [วิชาเอก]
 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
•สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
•สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
•สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
•สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
•สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
•สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  •สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
•สาขาวิชาพัฒนศึกษา
•สาขาวิชาบริหารการศึกษา
•สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
  •สาขาวิชาการบริหารจัดการอุมศึกษา

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
•สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
•สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
•สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
•สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 
ภาคศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา
•สาขาวิชาศิลปศึกษา
 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
•สาขาวิชาพัฒนศึกษา
•สาขาวิชาบริหารการศึกษา
•สาขาวิชาการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
•สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
•สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา


ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
•สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
•สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551-2552 
ระดับปริญญาบัณฑิต
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
•สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย [วิชาเอก]
•สาขาวิชาประถมศึกษา[วิชาเอก]
•สาขาวิชามัธยมศึกษา [วิชาเอก]
•สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา[วิชาเอก]

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
•สาขาวิชาศิลปศึกษา [วิชาเอก]
•สาขาวิชาดนตรีศึกษา [วิชาเอก]

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
•สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา [วิชาเอก]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
•สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว
และการศึกษาพิเศษ [วิชาเอก]
 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
•สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา[วิชาเอก]

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
•สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน [วิชาเอก]
 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  •สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
•สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
ภาคศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา
 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา


ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 
 


 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.