คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
         1.ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ จุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
         2.ประกาศ คณะครุศาสตร์ เรื่อง  เกณฑ์การฝึกสอน (หลักสูตร 52) นิสิตรุ่นปี 56
         3.ประกาศ คณะครุศาสตร์ เรื่อง  เกณฑ์การฝึกสอน (หลักสูตร 57)


สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
        10.การส่งวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CU e-Thesis) ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
        11.การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
        12.การบันทึกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.