คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter

แบบฟอร์ม
สำหรับนิสิตสำหรับคณาจารย์/เจ้าหน้าที่
ระดับปริญญาบัณฑิต 
          • แบบกรอก ปช.5.1-1 (2700506) หลักสูตรปรับปรุง 2552          • แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
• วิจัยในชั้นเรียน หน้าปก  การเขียนรายงาน   
• แบบกรอกรายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุุง    25522557
          • แบบกรอกข้อมูลส่วนตัวนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน                      ศึกษา ปช.5.3-1
• ฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ป.ตรี) (ป.โท(ป.เอก)
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ป.ตรี)  (ป.โท)  (ป.เอก
         • แบบเบิกเงินทุนโครงการเสริมประสบการณ์ฯ 
            ภาคปลาย 2561 งวด 2   
          • แบบรายงานสรุป โครงการเสริมประสบการณ์ฯ    
          • แบบสรุปผล โครงการเสริมประสบการณ์ฯ    
          

          

         
        
      
         • แบบแสดงจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการศึกษา                   ค้นคว้าอิสระ  

         • TCAS 62         

            1. แบบกรอกข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

            2. แบบระบุจำนวนการรับเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2562

            3. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

            4. คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559-2561

              5. คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบ Admissions ปีการศึกษา 2559-2561

              6. (ร่าง) แผนการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

            7. ข้อสรุป TCAS 62

            8. สรุปการรับเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ระดับบัณฑิตศึกษา
  • แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บ.18 - บ.19)    
     (บันทึกข้อมูลในระบบ ระบบที่ 1  และ  ระบบที่ 2)
•จดหมายขอความร่วมมือในการทำวิจัย 
  • ร่างบทความวิจัยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ   -   ขั้นตอนดำเนินการ
  • แนวทางการปฏิบัติในการทวนสอบ คณะครุศาสตร์ (28พค58)   -   คำร้อง
  • ขอหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปี 60             1. ขอเก็บข้อมูลวิจัย  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • ขอส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน - ขยายเวลาศึกษาต่อ          2. ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • ปช.5.3 แบบกรอกข้อมูลส่วนตัวนิสิต วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู          3. ขอเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • ปช.5.2 วิชา 2716701 ประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอนครั้งที่ 1)          4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • แบบรายงานผลการศึกษา/ขอสำเร็จการศึกษา (ภายในคณะเท่านั้น)          5. ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • ขอยกเลิกสำเร็จการศึกษา          6. ขอเชิญวิทยากร  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]

          7. ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
            8. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]

          9. ขอบคุณ  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]

10. จดหมายภาษาอังกฤษ [ตัวอย่าง]

 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.