คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter

แบบฟอร์ม
สำหรับนิสิตสำหรับคณาจารย์/เจ้าหน้าที่
ระดับปริญญาบัณฑิต 

          • แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
• แบบกรอกรายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุุง 25522557
• วิธีการคำนวณจำนวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2561                                                                                    
        • เอกสารรับรองรายวิชาใบประมวลผลการศึกษาฉบับภาษาไทย
        
         • แบบกรอก ปช.5.1-1 (2700506) หลักสูตรปรับปรุง 2552
         • แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู   
         • วิจัยในชั้นเรียน หน้าปก  การเขียนรายงาน   

         • แบบกรอกข้อมูลส่วนตัวนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน                      ศึกษา ปช.5.3-1

         • แบบกรอก ปช.5.1-1 (2700510) หลักสูตรปรับปรุง 2557  
         • แบบเบิกเงินทุน ค. เสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง ภาคการศึกษาต้น 2561      
      
         • แบบแสดงจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการศึกษา                   ค้นคว้าอิสระ  

         • TCAS 62         

            1. แบบกรอกข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

            2. แบบระบุจำนวนการรับเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2562

            3. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

            4. คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559-2561

              5. คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบ Admissions ปีการศึกษา 2559-2561

              6. (ร่าง) แผนการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

            7. ข้อสรุป TCAS 62

            8. สรุปการรับเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ระดับบัณฑิตศึกษา
  • แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บ.18 - บ.19)    
     (บันทึกข้อมูลในระบบ ระบบที่ 1  และ  ระบบที่ 2)
•จดหมายขอความร่วมมือในการทำวิจัย 
  • ร่างบทความวิจัยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ   -   ขั้นตอนดำเนินการ
  • แนวทางการปฏิบัติในการทวนสอบ คณะครุศาสตร์ (28พค58)   -   คำร้อง
  • ขอหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปี 60             1. ขอเก็บข้อมูลวิจัย  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • ขอส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน - ขยายเวลาศึกษาต่อ          2. ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • ปช.5.3 แบบกรอกข้อมูลส่วนตัวนิสิต วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู          3. ขอเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • ปช.5.2 วิชา 2716701 ประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอนครั้งที่ 1)          4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • แบบรายงานผลการศึกษา/ขอสำเร็จการศึกษา (ภายในคณะเท่านั้น)          5. ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
  • ขอยกเลิกสำเร็จการศึกษา          6. ขอเชิญวิทยากร  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]

          7. ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]
            8. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]

          9. ขอบคุณ  [ตัวอย่าง][แบบฟอร์ม]

10. จดหมายภาษาอังกฤษ [ตัวอย่าง]

 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.