คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม
 


ประกาศ รับแบบเสนอโครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง พ.ศ.2559(เพิ่มเติม)
 [ 30 ธันวาคม 2559 ] [ อ่าน 40 ครั้ง ]
ประกาศ รับแบบเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอนและตำรา พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 [ 30 ธันวาคม 2559 ] [ อ่าน 16 ครั้ง ]
บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งปิดระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CU e-Thesis) ประจำปี ตั้งแต่วันพุธที่ 28 ธ.ค.59-ศุกร์ที่ 27 ม.ค.60 เพื่อปรับปรุง
 [ 21 พฤศจิกายน 2559 ] [ อ่าน 38 ครั้ง ]
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนเพือทดแทนทุนที่นิสิตยกเลิกการรับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต "100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ปีการศึกษา 2559
 [ 17 พฤศจิกายน 2559 ] [ อ่าน 71 ครั้ง ]
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ 02 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 1027 ครั้ง ]


     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา

http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png 
• ระดับปริญญาโท-เอก

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6730-6738
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.