คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม

  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
 [ 28 มกราคม 2558 ] [ อ่าน 119 ครั้ง ]
ประกาศ รับแบบเสนอโครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
 [ 26 ธันวาคม 2557 ] [ อ่าน 59 ครั้ง ]
ประกาศ รับแบบเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอนและตำรา พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)
 [ 26 ธันวาคม 2557 ] [ อ่าน 53 ครั้ง ]
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิตทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ระยะ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
 [ 04 ธันวาคม 2557 ] [ อ่าน 549 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
 [ 24 พฤศจิกายน 2557 ] [ อ่าน 467 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 [ 31 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 533 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
 [ 16 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 714 ครั้ง ]
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ 02 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 556 ครั้ง ]
ประกาศ กำหนดวันสุดท้ายการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งผลการสอบและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
 [ 30 กันยายน 2557 ] [ อ่าน 263 ครั้ง ]
ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2557
 [ 03 กุมภาพันธ์ 2557 ] [ อ่าน 797 ครั้ง ]
     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา

 
• ระดับปริญญาโท-เอก

http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png
  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2681-2
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.