คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 3) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
 [ 13 มิถุนายน 2559 ] [ อ่าน 146 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ สควค. ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559
 [ 09 มิถุนายน 2559 ] [ อ่าน 25 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผูู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
 [ 30 พฤษภาคม 2559 ] [ อ่าน 1039 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบ 1)
 [ 17 พฤษภาคม 2559 ] [ อ่าน 1486 ครั้ง ]
ประกาศ กำหนดวันสุดท้ายการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งผลการสอบและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
 [ 01 ตุลาคม 2558 ] [ อ่าน 518 ครั้ง ]
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ 02 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 912 ครั้ง ]


     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา 
• ระดับปริญญาโท-เอก


http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png


  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6730-6738
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.