คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม


   
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
 [ 23 พฤศจิกายน 2558 ] [ อ่าน 86 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)
 [ 12 พฤศจิกายน 2558 ] [ อ่าน 119 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)
 [ 04 พฤศจิกายน 2558 ] [ อ่าน 114 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 [ 27 ตุลาคม 2558 ] [ อ่าน 773 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพิ่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
 [ 13 ตุลาคม 2558 ] [ อ่าน 227 ครั้ง ]
ประกาศ กำหนดวันสุดท้ายการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งผลการสอบและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
 [ 01 ตุลาคม 2558 ] [ อ่าน 122 ครั้ง ]
โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง พ.ศ. 2558
 [ 07 สิงหาคม 2558 ] [ อ่าน 82 ครั้ง ]
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ 02 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 821 ครั้ง ]
ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2557
 [ 03 กุมภาพันธ์ 2557 ] [ อ่าน 1223 ครั้ง ]


     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา

http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png

 
• ระดับปริญญาโท-เอก


  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2681-2
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.