คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม
 

บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งปิดระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CU e-Thesis) ประจำปี ตั้งแต่วันพุธที่ 28 ธ.ค.59-ศุกร์ที่ 27 ม.ค.60 เพื่อปรับปรุง
 [ 21 พฤศจิกายน 2559 ] [ อ่าน 18 ครั้ง ]
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนเพือทดแทนทุนที่นิสิตยกเลิกการรับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต "100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ปีการศึกษา 2559
 [ 17 พฤศจิกายน 2559 ] [ อ่าน 39 ครั้ง ]
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2559
 [ 10 พฤศจิกายน 2559 ] [ อ่าน 42 ครั้ง ]
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ 02 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 993 ครั้ง ]


     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา

http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png 
• ระดับปริญญาโท-เอก

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6730-6738
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.