คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม
 
   
   
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการเข้าศีกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
 [ 21 เมษายน 2559 ] [ อ่าน 1704 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
 [ 04 เมษายน 2559 ] [ อ่าน 2276 ครั้ง ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
 [ 01 เมษายน 2559 ] [ อ่าน 1937 ครั้ง ]
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิตทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ระยะ 3 ปีการศึกษา 2559
 [ 21 มีนาคม 2559 ] [ อ่าน 57 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
 [ 23 พฤศจิกายน 2558 ] [ อ่าน 542 ครั้ง ]
ประกาศ กำหนดวันสุดท้ายการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งผลการสอบและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
 [ 01 ตุลาคม 2558 ] [ อ่าน 372 ครั้ง ]
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ 02 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 881 ครั้ง ]


     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา 
• ระดับปริญญาโท-เอก


http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png

  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2681-2
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.