คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม

 
             

ประกาศ รับแบบเสนอโครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง พ.ศ.2557
 [ 18 สิงหาคม 2557 ] [ อ่าน 36 ครั้ง ]
ประกาศ รับแบบเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอนและตำรา พ.ศ. 2557
 [ 18 สิงหาคม 2557 ] [ อ่าน 31 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุน สควค. ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
 [ 15 สิงหาคม 2557 ] [ อ่าน 113 ครั้ง ]
ปฏิทิน สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์
 [ 09 กรกฎาคม 2557 ] [ อ่าน 653 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (Premium) ปีการศึกษา 2557
 [ 27 มิถุนายน 2557 ] [ อ่าน 536 ครั้ง ]
ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2557
 [ 03 กุมภาพันธ์ 2557 ] [ อ่าน 455 ครั้ง ]
     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา

 
• ระดับปริญญาโท-เอก

http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png
   

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2681-2
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.