คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม


             

ประกาศ รายชื่อนิสิตเข้าสาขาวิชาสำหรับผู้เข้าศึกษาในระบบรับกลาง (ADMISSIONS) ปีการศึกษา 2557
 [ 16 กรกฎาคม 2557 ] [ อ่าน 860 ครั้ง ]
ปฏิทิน สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์
 [ 09 กรกฎาคม 2557 ] [ อ่าน 409 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบ 3)
 [ 07 กรกฎาคม 2557 ] [ อ่าน 432 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (Premium) ปีการศึกษา 2557
 [ 27 มิถุนายน 2557 ] [ อ่าน 416 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
 [ 21 พฤษภาคม 2557 ] [ อ่าน 2386 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
 [ 04 มีนาคม 2557 ] [ อ่าน 1663 ครั้ง ]
ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2557
 [ 03 กุมภาพันธ์ 2557 ] [ อ่าน 361 ครั้ง ]
     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา

 
• ระดับปริญญาโท-เอก

http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png
  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2681-2
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.