คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม

  
   
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
 [ 28 มกราคม 2558 ] [ อ่าน 1287 ครั้ง ]
ประกาศ รับแบบเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอนและตำรา พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)
 [ 26 ธันวาคม 2557 ] [ อ่าน 93 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
 [ 24 พฤศจิกายน 2557 ] [ อ่าน 560 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
 [ 16 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 792 ครั้ง ]
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ 02 ตุลาคม 2557 ] [ อ่าน 591 ครั้ง ]
ประกาศ กำหนดวันสุดท้ายการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งผลการสอบและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
 [ 30 กันยายน 2557 ] [ อ่าน 313 ครั้ง ]
ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2557
 [ 03 กุมภาพันธ์ 2557 ] [ อ่าน 844 ครั้ง ]


     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา


 
• ระดับปริญญาโท-เอก


http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png
  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2681-2
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.