คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม
 

 

ประกาศ เชิญชวนส่งแบบเสนอโครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง พ.ศ. 2560
 [ อ่าน 29 ครั้ง ]
ประกาศ เชิญชวนส่งแบบเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอนและตำรา พ.ศ. 2560
 [ อ่าน 21 ครั้ง ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
 [ อ่าน 3110 ครั้ง ]
ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ อ่าน 1210 ครั้ง ]


     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา 
• ระดับปริญญาโท-เอก


http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.