แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง เสือหลากสี  เวลา 1 ชั่วโมง

ภาคต้น ปีการศึกษา 2553   ออกแบบและสอนโดย นางสาวโสรยา  อัครเดชาวุธ

 

 


เป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษโดยการพับเป็นรูปสัตว์ ฝึกทักษะการใช้มือทั้งสองข้างได้ด้วยการพับกระดาษตามขั้นตอน ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีอิสระในการนำเสนอแนวคิดต่อยอดจากผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้น

 

1.  จุดประสงค์

1)  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์

2)  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษได้

3)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสุขสนุกสนานในการทำงาน และเชื่อมั่นภาคภูมิใจในผลงานของตน

 

2.  เนื้อหา

            ศิลปะการพับกระดาษหรือที่เรียกว่า Origami (โอริกามิ) เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ส่วนในประเทศตะวันตกศิลปะการพับกระดาษเป็นเครื่องมือประกอบการสอนที่มีลักษณะพิเศษและเป็นหลักสูตรเสริมในโรงเรียนหลายแห่ง  วัสดุสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการพับกระดาษก็คือกระดาษนั่นเอง กระดาษเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ไม่กินเนื้อที่ ง่ายต่อการเก็บรักษา สามารถนำมาประดิษฐ์ของใช้ได้หลากหลาย ซึ่งกระดาษถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีน ในช่วง 250 ปีก่อนคริตศักราช จากนั้นญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้วิธีการทำกระดาษ สี หมึก จากประเทศจีนและสามารถผลิตได้เองในที่สุด ในประเทศญี่ปุ่นช่วงคริสตศตวรรษที่ 17 การพับกระดาษยังไม่เป็นที่กว้างขวางมากนัก เนื่องมาจากกระดาษมีราคาแพง มักมีเล่นได้คนชั้นสูงและเหล่าซามูไร ซึ่งคนเหล่านี้มักถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่คนในตระกูลเท่านั้น แต่กระดาษในสมัยนี้ไม่แพงอีกต่อไป ใครๆก็สามารถทำกันได้ทุกคนจนเมื่อ 400 ปีที่แล้วได้มีหลักสูตรการพับกระดาษขึ้นแก่เด็กๆในโรงเรียน โอริกามิถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสมองเด็ก ช่วยเพิ่มทักษะการใช้นิ้วและมือ รวมทั้งการบริหารสมองทั้งสองข้างให้พัฒนาเรื่องการควบคุมการเคลื่อนไหวและรับรู้ภาพ และช่วยฝึกความจำอีกด้วย

ปัจจุบันวิธีการและรูปแบบการพับกระดาษได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเทียบกับการพับกระดาษเป็นรูป “กบ” และ “นก”  ในสมัยก่อนศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นการพับกระดาษแบบธรรมดาทั่วไปและเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุด

นกกระดาษ


 การพับกระดาษเป็นการนำกระดาษที่มีลักษณะบางๆ ไม่หนามากนักมาพับให้เกิดรอย และใช้ร่องรอยเหล่านั้นเป็นแนวทางในการพับให้ซ้อนทับกันจนเกิดเป็นรูปต่างๆ โดยมีข้อกำหนดว่าห้ามใช้กาว ห้ามตัดกระดาษและใช้กระดาษได้เพียงแผ่นเดียวต่อผลงานหนึ่งชิ้น การพับกระดาษโดยทั่วไปมีขั้นตอนสำคัญดังนี้

1. ออกแบบภาพที่ต้องการ
2. เลือกกระดาษให้เหมาะสม (ไม่ควรใช้กระดาษที่แข็งเกินไป)
3. พับกระดาษให้เป็นรูปต่างๆ ตามขั้นตอน
4. นำผลงานที่ได้ไปตกแต่งให้สวยงาม

 

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

1) ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิด

-  นักเรียนคิดว่ากระดาษหนึ่งแผ่นสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างไร

-   นักเรียนคิดว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะจากการพับกระดาษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

2)      ครูนำเสนอตัวอย่างผลงานพับกระดาษให้นักเรียนศึกษาสังเกต

3)      ครูแจกกระดาษสำหรับฝึกพับให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น แล้วครูแนะนำและสาธิตวิธีการพับกระดาษขั้นพื้นฐานให้นักเรียนดู โดยให้นักเรียนฝึกพับตามครู


ขั้นสอน

1)      ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการการพับกระดาษขั้นพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจ

2)      ครูสาธิตขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปเสือประกอบการอธิบาย แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันโดยครูเป็นผู้คอยแนะนำกระบวนการ ช่วยเหลือและตอบคำถามนักเรียนระหว่างการปฏิบัติงาน

3)      ครูให้นักเรียนนำผลงานที่ทำเสร็จแล้วมาแลกเปลี่ยนกันดู จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการพับกระดาษ และเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดผลงาน เช่น สามารถนำผลงานไปตกแต่งการ์ดมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ

ขั้นสรุป

1)      ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการพับกระดาษ

2)      ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม

 

4. สื่อการเรียนรู้

- กระดาษสี

- ตัวอย่างผลงาน

- ดินสอสี (สีไม้ สีชอล์ก)

- ใบความรู้

 

5. การวัดและประเมินผล

1)      สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีความสุขสนุกสนานในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการช่วยรักษาความสะอาดในที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

2)      สังเกตความถูกต้องในการพับกระดาษ ความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลงานเครื่องมือ ได้แก่ แบบตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน

3)      สังเกตความคิดสร้างสรรค์และการแสดงความคิดเห็น เครื่องมือ ได้แก่ คำถาม

 

 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by โสรยา อัครเดชาวุธ [ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 18:57:02 ]
Update by โสรยา อัครเดชาวุธ [ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 18:57:02 ]
อ่าน 20111 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
ความคิดเห็นที่ 196
لوله بازکنی و تخلیه چاه ارزان و فوری در تهران با بهترین کیفیت و خدمات تضمینی با ضمانت بیش از 1 سال برای لوله بازکنی و تخلیه چاه.
https://serviceloole.ir/unclog-drain-sewage-pipe-price/


แสดงความคิดเห็นโดย mohamad E-mail : drhabibi387@gmail.com [ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:29:21 ]

 
ความคิดเห็นที่ 195
<p>

<a href="https://jahanbihamta.com" target="_blank">دانلود بازي</a>

</p>


แสดงความคิดเห็นโดย دانلود بازی E-mail : fshgh2012@gmail.com [ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00:36:00 ]

 
ความคิดเห็นที่ 194
شرکت داکا دکور تولید کننده و وارد کننده انواع سرویس خواب mdf ترک و تختخواب و کنسول آینه با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت و ارسال به تمامی نقاط ایران است.
http://www.dakadecor.com/categories/bed-sets/
http://www.dakadecor.com/categories/consoles/
جهت مشاهده انواع میز و تولید دراور و تختخواب نیز می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید
http://www.dakadecor.com/categories/drawer-and-mirror/


แสดงความคิดเห็นโดย nazila.rostami E-mail : nazila.rostami22@gmail.com [ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:11:58 ]

 
ความคิดเห็นที่ 193
شرکت داکا دکور تولید کننده و وارد کننده انواع سرویس خواب mdf ترک و تختخواب و کنسول آینه با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت و ارسال به تمامی نقاط ایران است.
https://www.dakadecor.com/categories/bed-sets/
https://www.dakadecor.com/categories/consoles/
جهت مشاهده انواع میز و تولید دراور و تختخواب نیز می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید
https://www.dakadecor.com/categories/drawer-and-mirror/


แสดงความคิดเห็นโดย nazila.rostami E-mail : nazila.rostami22@gmail.com [ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:10:37 ]

 
ความคิดเห็นที่ 192
Thanks very much
https://liyanstore.com/product/ladies-bags/


แสดงความคิดเห็นโดย خرید کیف زنانه ار E-mail : milad13@gmail.com [ วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 16:31:57 ]

 
ความคิดเห็นที่ 191
وب سایت برند شخصی
محلی برای توسعه برند شخصی شما

http://www.brandeshakhsi.com/


แสดงความคิดเห็นโดย وب سایت برند شخصی E-mail : luckyboy9mm@yahoo.com [ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:09:59 ]

 
ความคิดเห็นที่ 190
وب سایت برند شخصی
محلی برای توسعه برند شخصی شما

https://www.brandeshakhsi.com/


แสดงความคิดเห็นโดย وب سایت برند شخصی E-mail : luckyboy9mm@yahoo.com [ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:06:29 ]

 
ความคิดเห็นที่ 189
<a href="https://www.brandeshakhsi.com/">برند شخصی</a>

แสดงความคิดเห็นโดย وب سایت برند شخصی E-mail : luckyboy9mm@yahoo.com [ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:04:17 ]

 
ความคิดเห็นที่ 188
خرید آنلاین تخته نرد و شطرنج با ارسال رایگان به سراسر کشور

http://7backgammon.ir/product-category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86/


แสดงความคิดเห็นโดย خرید آنلاین تخته E-mail : ali.sepehri1369@gmail.com [ วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 15:45:34 ]

 
ความคิดเห็นที่ 187
با توجه به توسعه اینترنت و همچنین علاقه مردم عزیزمان به تخته نرد ؛ بر آن شدیم تا با راه اندازی اولین فروشگاه تخصصی تخته نرد در ایران بستری را فراهم کنیم تا کلیه هموطنان عزیز از سراسر میهن عزیزمان امکان \" خرید تخته نرد \" به صورت آنلاین را داشته باشند.

خرید تخته نرد چوب گردو
خرید تخته نرد ترک
قیمت تخته نرد
خرید تخته نرد در تهران
خرید تخته نرد چوب گردو
خرید تاس استخوانی

https://7backgammon.ir/


แสดงความคิดเห็นโดย خرید آنلاین تخته E-mail : tehran69.masaj@gmail.com [ วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 15:42:34 ]

 
ความคิดเห็นที่ 186
https://rohamweb.com/
https://rohamweb.com/
https://rohamweb.com/webdesign/29-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://rohamweb.com/webdesign/30-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2.html
https://rohamweb.com/application/34-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://rohamweb.com/application/35-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2.html

https://gapatour.com
https://gapatour.com/landing-trip/494-trip-to-iran
https://gapatour.com/landing-travel/493-travel-to-iran
https://gapatour.com/landing-tour-packages/490-iran-tour-packages
https://gapatour.com/landing-hotels/492-iran-hotels
https://gapatour.com/landing-travel-agencies/491-iran-travel-agencies


แสดงความคิดเห็นโดย honer E-mail : tablooaraz@gmail.com [ วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13:40:26 ]

 
ความคิดเห็นที่ 185
<a href="http://www.cncesteghlal.ir/weblog/compare-fiber-laser-with-co2-laser"> خدمات برش cnc و خم انواع ورق های فلزی </a>

แสดงความคิดเห็นโดย Saeid Hasanzadeh E-mail : hajsaeid@mailfa.org [ วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 12:48:10 ]

 
ความคิดเห็นที่ 184
Thanks a lot
<a href=\\\"https://www.hoochin.ir\\\" target=\\\"_blank\\\">https://www.hoochin.ir</a>


แสดงความคิดเห็นโดย instituts E-mail : academy3360@gmail.com [ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 18:03:22 ]

 
ความคิดเห็นที่ 183
https://www.hoochin.ir/

แสดงความคิดเห็นโดย instituts E-mail : academy3360@gmail.com [ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 17:55:25 ]

 
ความคิดเห็นที่ 182
<a href=\"https://www.hoochin.ir\" target=\"_blank\">چه آموزشگاهی میخوای بری؟</a>

แสดงความคิดเห็นโดย instituts E-mail : academy3360@gmail.com [ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 17:52:32 ]

 
ความคิดเห็นที่ 181
https://markazahan.com/rebar-price

แสดงความคิดเห็นโดย مرکز آهن E-mail : ahankhani@yahoo.com [ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 12:00:17 ]

 
ความคิดเห็นที่ 180
<a href="https://markazahan.com/rebar-price">مرکز آهن</a>

แสดงความคิดเห็นโดย مرکز آهن E-mail : ahankhani@yahoo.com [ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11:59:22 ]

 
ความคิดเห็นที่ 179
<a href=\\\\\\\"https://markazahan.com/rebar-price\\\\\\\">مرکز آهن</a>

แสดงความคิดเห็นโดย مرکز آهن E-mail : itacademi@yahoo.com [ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11:37:35 ]

 
ความคิดเห็นที่ 178
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > فروش ماهي </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > فروش ميگو </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > فروش ماهي و ميگو </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > فروش ماهي تازه </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > فروش آنلاين ماهي </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > خريد ماهي </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > فروش ميگو </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > ماهي فروش </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > فروش عمده ماهي </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/ rel=follow > ماهي تازه جنوب </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88/ rel=follow > شاه ميگو </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%ad/ rel=follow > ماهي بياح </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%86%d9%85%d9%86/ rel=follow > ماهي چمن </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b4%da%af%d9%88/ rel=follow > ماهي راشگو </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/ rel=follow > ماهي حلوا سياه </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/ rel=follow > ماهي حلوا سفيد </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b3%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84/ rel=follow > ماهي سنگسر </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84/ rel=follow > ماهي سرخو </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/ rel=follow > ماهي زبان </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa/ rel=follow > ماهي شورت </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/ rel=follow > ماهي شهري </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7/ rel=follow > ماهي سوکلا </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b5%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/ rel=follow > ماهي صبيتي </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1/ rel=follow > ماهي شير </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%87/ rel=follow > ماهي شوريده </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d9%81%d8%b4%da%a9/ rel=follow > ماهي کفشک </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af/ rel=follow > ماهي قباد </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84/ rel=follow > ماهي طلال </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%88%d8%b1/ rel=follow > ماهي هوور </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84/ rel=follow > ماهي هامور </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%b1/ rel=follow > ماهي کوتر </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product-category/shrimp/ rel=follow > فروش ميگو </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product-category/full-fish/ rel=follow > فروش ماهي </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88/ rel=follow > فروش ماهي </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d8%aa/rel=follow > ميگو درشت </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/ rel=follow > ميگو متوسط </a>
<a href=https://www.hormozmahi.com/product/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d8%b1%db%8c%d8%b2/ rel=follow > ميگو ريز </a>


แสดงความคิดเห็นโดย ماهی تازه E-mail : hormozmahi.com@gmail.com [ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 21:11:27 ]

 
ความคิดเห็นที่ 177
Thank You :)
http://www.khasbox.com/


แสดงความคิดเห็นโดย Shop Online Store E-mail : g.khasbox@gmail.com [ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:36:51 ]

 
ความคิดเห็นที่ 176
<a href="https://www.khasbox.com/">khasbox</a>

แสดงความคิดเห็นโดย Online Store E-mail : g.khasbox@gmail.com [ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:33:41 ]

 
ความคิดเห็นที่ 175
very good article :)
https://www.khasbox.com/


แสดงความคิดเห็นโดย khasbox E-mail : g.khasbox@gmail.com [ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:32:23 ]

 
ความคิดเห็นที่ 174
thank you for article :)
www.khasbox.com


แสดงความคิดเห็นโดย خاص باکس E-mail : g.khasbox@gmail.com [ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:30:57 ]

 
ความคิดเห็นที่ 173
https://shirazsun.net

แสดงความคิดเห็นโดย طراحی سایت E-mail : shanie538@gmail.com [ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:01:00 ]

 
ความคิดเห็นที่ 172
اگر تصمیم به راه اندازی فروشگاه اینترنتی و افزایش سود و بازدهی کسب و کار خود هستید با ما تماس بگیرید
<a href="https://shirazsun.net" >طراحی سایت فروشگاه اینترنتی در شیراز</a>


แสดงความคิดเห็นโดย sun E-mail : shanie538@gmail.com [ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:59:21 ]

 
ความคิดเห็นที่ 171
اگر تصمیم به راه اندازی فروشگاه اینترنتی و افزایش سود و بازدهی کسب و کار خود هستید با ما تماس بگیرید
<a href="https://shirazsun.net">طراحی سایت فروشگاه اینترنتی در شیراز</a>
شرکت برنامه نویسی و نیز برگزار کننده های دوره های آموزشی سئو در شیراز


แสดงความคิดเห็นโดย shirazsun E-mail : shanie538@gmail.com [ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:57:11 ]

 
ความคิดเห็นที่ 170
http://newsman.tarlog.com/
http://khabar.mahdiblog.com/


แสดงความคิดเห็นโดย JAVAD E-mail : java171@gmail.com [ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:23:26 ]

 
ความคิดเห็นที่ 169
<a href="http://shabnak.ir/">شبناک</a>

แสดงความคิดเห็นโดย jolia E-mail : biography2018@yahoo.com [ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 01:22:00 ]

 
ความคิดเห็นที่ 168
<div>
<a href="http://stylenet.ir/seo-learning">آموزش سئو</a></div>
<div>


แสดงความคิดเห็นโดย آموزش سئو E-mail : sajjnpr137@gmail.com [ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:06:05 ]

 
ความคิดเห็นที่ 167
این جاست که آموزش سئو به شدت احساس می شود به همین علت وبسایت استایل نت منبع بزرگ مقالات ناب فارسی در حوزه آموزش رایگان سئو و بهینه سازی سایت برای علاقه مندان حوزه سئو است تا هر روزه همگان بتوانند دانش خود را از طریق مقالات آموزش سئو و آزمون های آموزش سئو که در این وبسایت قرار داده شده است آپدیت نگه دارند. چنانچه سوال و یا ابهامی در حوزه سئو داشتید می توانید در بخش پرسش و پاسخ سئو سوال خود را مطرح کنید و استایل نت همیشه در کنار شما پاسخگوی سوالات شماست.

แสดงความคิดเห็นโดย آموزش سئو E-mail : sajjnpour137@gmail.com [ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:01:55 ]

 
 
หน้า 1 / 7
คลิกหน้าที่   1|2|3|4|5|6|7|

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post