สารบัญ
 กิจกรรมศิลปะตามแนว DBAE
 
1. ศิลปะปฎิบัติ (Stidio Art)
 
 สนุกกับกิจกรรมการพับกระดาษ
 
สาระที่  1  :   ทัศนศิลป์ 
              มาตรฐาน ศ 1.1 :  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน ทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสละ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้   การพับกระดาษ
            
        
 การพับกระดาษ  มีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้
                    
                      1. ออกแบบภาพที่ต้องการ
                      2. เลือกกระดาษให้เหมาะสมกับภาพ  ( ไม่ควรใช้กระดาษที่แข็งเกินไป )
                      3. พับกระดาษให้เป็นรูปต่าง ๆ  ตามขั้นตอน
                      4. นำรูปที่ได้ไปปะติดบนกระดาษวาดเขียนตามภาพที่ออกแบบไว้แล้วตกแต่งให้สวยงาม


  
 มาสนุกกับการพับกระดาษ 


          การพับกระดาษ   เป็นการนำกระดาษที่มีลักษณะบาง ๆ  ไม่หนามากนักมาพับให้เป็นรูปต่าง ๆ  แล้วนำไปปะติดบนกระดาษ หรือจะทำเป็นภาพแขวนก็ได้
         
เชื่อมโยงในองค์ความรู้
          สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   
          งานประดิษฐ์
          สาระภาษาต่างประเทศ   
     
เพิ่มเติมเต็มกันและกัน
        -  นำนิทานเรื่องเล่ามาประกอบการพับกระดาษ
        -  จัดกิจกรรมการประกวดจัดการพับกระดาษและ นำเสนอผลงานนักเรียน
        -  ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์การพับรูปแบบต่าง ๆ ตามจินตนาการ
        -  ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ต่าง ๆ
 
แหล่งที่มาของข้อมูล
 

 สรุป   เหมาะสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1-3

2. ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History)
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา


มาตรฐานการเรียนรู้

                ศ 1.2 เข้าใจความ สัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

 เห็นคุณค่าทางทัศนศิลป์ ที่เป็นทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล                     

        ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตก
                            ( ศ1.2   ม.4-6/1 )           

สาระสำคัญ

งานทัศนศิลป์ รูปแบบตะวันออกและตะวันตก ลายไทย

สาระการเรียนรู้

               -รู้ เข้าใจ สามารถอธิบาย  ความหมายของวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน ลวดลายไทย
                 ศิลปกรรมไทยสมัยต่างๆ และสากล

               -ทักษะ การสืบค้น   / ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติทางทัศนศิลป์ โดยเน้นให้สอดคล้องกับ
                 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ลวดลายไทย ศิลปกรรมไทยแต่ละยุค แต่ละสมัย และ
                 ศิลปะสากล

                -ใฝ่ เรียนรู้ / มีความชื่นชมในงานศิลปะ วัฒนธรรม / การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน / มี
                 จิตใจอ่อนโยน / มีจิตใจสูง / มีจิตวิทยาศาสตร์ / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีความ
                 ประณีต มีระเบียบ / มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


แหล่งที่มาของข้อมูล
new.srn.ac.th/UserFiles/File/31101-31102.doc


 สรุป   เหมาะสำหรับมัธยมปีที่ 4
 
3. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)
 
กิจกรรมเล่นละครสร้างสรรค์ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านหัวเรื่อง "ปีเตอร์แพน"

เล่นสมมติจากสถานการณ์ในเรื่อง ให้เด็กเลือกทำงานศิลปะเป็นรายบุคคล ได้แก่ พับหมวกปีเตอร์แพน ดัดลวดเพื่อทำปีกทิงเกอร์เบล วาดนางเงือก และตัดเพื่อนำไปไว้ที่ทะเลสาบนางเงือก พับจระเข้ตัวเล็ก ตัดรูปมือระบายสีเพื่อทำสายรุ้ง ตัดรูปดาวและปั๊มสีเพื่อทำดาวที่ลอนดอนยามค่ำคืน และทำสายคาดศีรษะของอินเดียนแดง
 
และได้ทำกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ ได้แก่ การสร้างเนเวอร์แลนด์ซึ่งต้องทำดวงอาทิตย์ ก้อนเมฆ เรือโจรสลัด หินรูปหัวกะโหลก จระเข้ตัวใหญ่ และการสร้างลอนดอนซึ่งต้องทำภาพเมืองลอนดอนและหอนาฬิกา ฯลฯ

 สรุป  เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการเรียน เหมาะสำหรับปฐมวัย กิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

4. ศิลปะวิจารณ์ (Art Critism)
 

แบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาศิลปะ
สาระทัศนศิลป์  (ศ31101)
ช่วงชั้นที่  3    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

จัดทำโดย
คุณครูณัฏฐิยา   สาระจูฑะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

 หน่วยการเรียนรู้ที่  4 

การแสดงออกถึงความรู้สึกในความงาม

เรื่อง 
การใช้ประสบการณ์สร้างงานทัศนศิลป์ตามความถนัด

   
แบบฝึกปฏิบัติที่  1    ตั้งชื่อภาพพร้อมบอกความรู้สึกและคำวิจารณ์   
แบบฝึกปฏิบัติที่  2    เลือกเขียนแสดงความรู้สึกประทับใจความงามของภาพ
                        ที่กำหนดให้   
แบบฝึกปฏิบัติที่  3    หาภาพเขียนจากอินเทอร์เน็ตพร้อมแสดงความรู้สึกของงาน

แหล่งที่มาของข้อมูล

www.apw.ac.th/fieldweb/art/Data/insert.doc


 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by โสรยา อัครเดชาวุธ [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 10:46:21 ]
Update by โสรยา อัครเดชาวุธ [ วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 16:19:34 ]
อ่าน 16824 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
ความคิดเห็นที่ 8
Surrounded by a friend that this site articles are all very good, indeed!
http://www.uggsbootsoutlet-clearance.com/


แสดงความคิดเห็นโดย UGGS On Sale E-mail : ugamoananue@gmail.com [ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 09:35:11 ]

 
ความคิดเห็นที่ 7
Well written, I hope you can write more eye-catching works!http://www.outletmoncler-jackets.net/

แสดงความคิดเห็นโดย moncler jackets outlet E-mail : Moexreanauy@gmail.com [ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 09:34:46 ]

 
ความคิดเห็นที่ 6
Article content is very rich, so that we can tell that the author is really very hard!
http://www.katespade-outlets.net/


แสดงความคิดเห็นโดย kate spade outlet E-mail : katuanorgeor@gmail.com [ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 09:30:54 ]

 
ความคิดเห็นที่ 5
Content of the article is very valuable, it can be used for reference when we write an essay!
http://www.ray-bansoutlet.net/
http://www.outletmoncler-jackets.net/
http://www.longchamp-outletonline.net/
http://www.michaelkors-outletus.net/
http://www.pardaoutlet-onlinestore.com/
http://www.guccihandbagsoutletonlines.net/
http://www.katespadeoutlets-online.com/
http://www.coach-factoryoutlet.in.net/
http://www.barataszapatillases.com/
http://www.voguechaussuresfr.com/
http://www.raybanfr.fr/
http://www.burberry-outletus.net/
http://www.airjordans-retro2014.net/
http://www.burberrys-outletonline.net/
http://www.newjordans11shoes.net/
http://www.asicszapatos.es/
http://www.moncleroutlet-sale.us/
http://www.northfaceoutletstores.us/
http://www.prada-outlet-online.us/
http://www.todsshoesoutlet.us/
http://www.uggsbootsoutlet-clearance.net/women-ugg-classic-short-5825-c-8_9.html
http://uggsbootsclearances.wordpress.com/


แสดงความคิดเห็นโดย Burberry Outlet Online E-mail : Burbcoewrestiso@gmail.com [ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:55:12 ]

 
ความคิดเห็นที่ 4
Cheap Ray-Ban Eye Sunglasses Factory Outlet Online Store,Ray bans is the most popular and best selling sunglasses brand in the world.
http://www.ray-banssunglasses.net/
http://www.raybanswayfarer2140.net/
http://www.coach-factory-outletstores.com/
http://www.airjordans-retro2014.net/


แสดงความคิดเห็นโดย ray ban sunglasses E-mail : ray-banssunglasses@gmail.com [ วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 14:58:28 ]

 
ความคิดเห็นที่ 3
Everything is beautifully define in your blog. Thanks for your useful info.
http://www.guccihandbagsoutletonlines.net/
http://www.katespadeoutlets-online.com/
http://www.prada-outlet-online.us/
http://www.raybanswayfarer2140.net/


แสดงความคิดเห็นโดย prada outlet online E-mail : pradaoutletonline@yahoo.com [ วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 08:21:56 ]

 
ความคิดเห็นที่ 2
http://www.oakleyvaultsunglasses.us.com/
http://www.oakleysunglasses-outletcheap.com/
http://www.cheapoakley--sunglasses.com/
http://www.raybansunglasses.us.com/
http://www.raybansunglassesoutleta.com/
http://www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com/
http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.com/
http://www.burberryoutletonline.in.net/
http://www.toms-outlets.us/
http://www.michael-kors-outlet-online.us.com/
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkorsoutlet-online.us.com/
http://www.cheap-michaelkors.us.com/
http://www.michaelkorshandbagsclearance.us.com/
http://www.redbottomshoes.in.net/
http://www.louboutin-outlet.us.com/
http://www.toryburchoutletshoese.com/
http://www.guccihandbagsoutlet.in.net/
http://www.pradahandbagsshoes.com/
http://www.pradaoutletonlineb.com/
http://www.longchamphandbags-outlet.com/
http://www.longchamphandbags.us.com/
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/
http://www.airjordanshoes-retro.com/
http://www.nikefactoryoutletstore.us.com/
http://www.tiffany-andco.com/
http://www.nikeairmaxinc.com/
http://www.nike-airmax2u.com/
http://www.nike-free-running.com/
http://www.chanel-handbags.us.com/
http://www.katespadeoutleta.com/
http://www.katespadeoutlethandbags.com/
http://www.louisvuittonoutlet-online.us/
http://www.louisvuittonpursesbag.net/
http://coachofficialsite.blog.com/
http://www.coach-factlet-outlet-online.com/
http://www.coachoutlet--storeonline.com/
http://www.coach-purses-handbags.com/
http://www.truereligionjean.cc/
http://www.truereligionjeansoutlet.in.net/
http://www.truereligion--outlet.com/
http://www.nikeairmax-pas-cher.fr/
http://www.nikeair-max.fr/
http://www.airjordanpas-cher.fr/
http://www.nikefreerun.fr/
http://www.nike-rosherun.fr/
http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/
http://www.sac-longchamps.fr/
http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr/
http://www.louisvuitton-pascher.fr/
http://www.louboutin--pascher.fr/
http://www.sacmichaelkors-pascher.fr/
http://www.sacburberry-pascher.fr/
http://www.lunetteoakley-pascher.fr/
http://www.lunetterayban-pas-cher.fr/
http://www.hollister-abercrombie.fr/
http://www.hermes-sac.fr/
http://www.montrepas-cher.fr/
http://www.vanspas-cher.fr/
http://www.timberland-pas-cher.fr/
http://www.new--balance.fr/
http://www.conversepascher.fr/
http://www.sac-lancelpascher.fr/
http://www.pololacoste-pascher.fr/
http://www.nikeblazer-pascher.fr/
http://www.nikeairforce.fr/
http://www.sacguesspascher.fr/
http://www.sacvanessabruno.fr/
http://www.borse-louisvuitton.it/
http://www.scarpe-hoganoutlet.it/
http://www.raybansunglassese.co.uk/
http://www.michaelkorshandbags-uk.co.uk/
http://www.michaelkorsoutlet-canada.ca/
http://www.lululemonoutlet-canada.ca/
http://www.louis-vuittonhandbags.co.uk/
http://www.hollisteruk.co.uk/
http://www.the-north-face.co.uk/
http://www.karenmillen--dresses.co.uk/
http://www.mulberryhandbags-outlet.co.uk/
http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/
http://www.nikeairmaxa.co.uk/
http://www.nikeairmaxe.co.uk/
http://www.nike-freerunning.co.uk/
http://www.abercrombie-andfitch.co.uk/
http://www.barbour--jackets.co.uk/
http://www.nike-rosherun.co.uk/
http://www.nike--trainers.co.uk/
http://www.nikeairhuarache.co.uk/
http://www.nike-rosheruns.com/
http://www.mac--cosmetics.com/
http://www.abercrombieandfitch.in.net/
http://www.hermesbirkin-bags.us.com/
http://www.supra--shoes.com/
http://www.thenorthface-outlet.us.com/
http://www.northface-jackets.us.com/
http://www.newbalanceshoes.in.net/
http://www.converse--shoes.com/
http://www.reebokshoesoutlet.us.com/
http://www.lululemon-outlet.us.com/
http://www.cheapnfljersey-outlet.com/
http://www.rolex-replicawatches.us.com/
http://www.prom-weddingdresses.com/
http://www.beatsbydrdre-headphones.in.net/
http://www.montblancpens.us/
http://www.juicycoutureoutlethandbags.in.net/
http://www.juicycoutureoutlet.us.com/
http://www.ferragamo-shoes-outlet.com/
http://www.giuseppe-zanotti.us.com/
http://www.instylerionicstyler.us.com/
http://www.babylisspro.us.com/
http://www.marcjacobshandbags.in.net/
http://www.mcmhandbags-backpack.com/
http://www.chiflatiron.in.net/
http://www.insanityworkouts-calendar.com/
http://www.ghd-hairstraighteners.co.uk/
http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/
http://www.valentino-outlet.us/
http://www.herveleger.in.net/
http://www.asicso.com/
http://www.soccershoes.us/
http://www.cheap-soccerjerseys.com/
http://www.celine-handbags.net/
http://www.p90x-workout.us.com/
http://www.jimmychooshoes-outlet.net/
http://www.uggsoutlet-boots.net/
http://www.uggboots.in.net/
http://www.uggaustraliaonsale.us.com/
http://www.bottes-uggpascher.fr/
http://www.uggboots-uggs.co.uk/
http://www.canadagoose.cc/
http://www.canadagooseoutlet-jackets.com/
http://www.canadagooseoutletsale.com/
http://www.canadagoosejacketsoutlet.ca/
http://www.doudoune-canadagoosepascher.fr/
http://www.canada--goose.co.uk/
http://www.moncler--jackets.co.uk/
http://www.moncler-jackets.com/
http://www.moncleroutlet-jackets.com/
http://www.doudoune--moncler.fr/
http://www.moncler-outlet.it/
http://www.ugg-australia.it/
http://www.niketnrequin-pascher.fr/
http://www.borse-gucci.it/
http://www.occhiali--oakley.it/
http://www.ray--ban.it/
http://www.louboutinoutlet.it/
http://www.polo-ralphlauren.it/
http://www.abercrombie-hollister.it/
http://www.nike-airmax.it/
http://www.vans-scarpe.it/
http://www.converse-all-star.it/


แสดงความคิดเห็นโดย coachoutlet E-mail : efceswf@163.comdd [ วันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 08:07:49 ]

 
ความคิดเห็นที่ 1
<H1><a href="http://www.jordanshoes.us.com" title="jordan retro 8"><strong>jordan retro 8</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.louis-vuitton-handbags.cc" title="cheap handbags"><strong>cheap handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.fendi.us.com" title="fendi bags"><strong>fendi bags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.juicy-couture.us" title="juicy"><strong>juicy</strong></a></H1>
<a href="http://www.toryburch--outlet.us" title="tory burch outlet"><strong>tory burch outlet</strong></a>
<a href="http://www.redbottom-shoes.org" title="platform heels"><strong>platform heels</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutlets-inc.com" title="designer handbags"><strong>designer handbags</strong></a>
<a href="http://www.ray--bans.net" title="Ray Ban Eyeglasses"><strong>Ray Ban Eyeglasses</strong></a>
<H1><a href="http://www.chanelsoutletonline.com"><strong>chanel bags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkors--outlet.us.com"><strong>michael kors handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordanshoes.us.com"><strong>jordan 4</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.coachoutlet-coachfactory.us.com"><strong>coach</strong></a></H1>
<a href="http://www.fitflop.us.com"><strong>fitflops</strong></a>
<a href="http://www.louis-vuitton-handbags.us"><strong>louis vuitton shoes</strong></a>
<a href="http://www.oakley-vault.org"><strong>Oakley Sunglasses</strong></a>
<a href="http://www.michaelkorsoutlet-handbags.us"><strong>michael kors watch</strong></a>
[url=http://www.rayban--sunglasses.us][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.officialcoachoutletfactory.us][b]coach factory[/b][/url]
[url=http://www.redbottom-shoes.org][b]wedge heels[/b][/url]
[url=http://www.louisvuitton.name][b]louis vuitton bags[/b][/url]
http://www.christianlouboutin-outletsale.net
http://www.chanelsoutletonline.com
http://www.louis-vuittonhandbags.us
http://www.marc--jacobs.com
http://www.montblanc-pen.cc mont blanc
http://www.jordanshoes.us.com jordans shoes
http://www.jordanshoes.us.com air jordan release dates
http://www.chiflat-iron.us hair curlers


แสดงความคิดเห็นโดย dongdong E-mail : wdongdong0020@yahoo.com [ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16:13:47 ]

 
 

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post