สารบัญ
 กิจกรรมศิลปะตามแนว DBAE
 
1. ศิลปะปฎิบัติ (Stidio Art)
 
 สนุกกับกิจกรรมการพับกระดาษ
 
สาระที่  1  :   ทัศนศิลป์ 
              มาตรฐาน ศ 1.1 :  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน ทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสละ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้   การพับกระดาษ
            
        
 การพับกระดาษ  มีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้
                    
                      1. ออกแบบภาพที่ต้องการ
                      2. เลือกกระดาษให้เหมาะสมกับภาพ  ( ไม่ควรใช้กระดาษที่แข็งเกินไป )
                      3. พับกระดาษให้เป็นรูปต่าง ๆ  ตามขั้นตอน
                      4. นำรูปที่ได้ไปปะติดบนกระดาษวาดเขียนตามภาพที่ออกแบบไว้แล้วตกแต่งให้สวยงาม


  
 มาสนุกกับการพับกระดาษ 


          การพับกระดาษ   เป็นการนำกระดาษที่มีลักษณะบาง ๆ  ไม่หนามากนักมาพับให้เป็นรูปต่าง ๆ  แล้วนำไปปะติดบนกระดาษ หรือจะทำเป็นภาพแขวนก็ได้
         
เชื่อมโยงในองค์ความรู้
          สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   
          งานประดิษฐ์
          สาระภาษาต่างประเทศ   
     
เพิ่มเติมเต็มกันและกัน
        -  นำนิทานเรื่องเล่ามาประกอบการพับกระดาษ
        -  จัดกิจกรรมการประกวดจัดการพับกระดาษและ นำเสนอผลงานนักเรียน
        -  ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์การพับรูปแบบต่าง ๆ ตามจินตนาการ
        -  ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ต่าง ๆ
 
แหล่งที่มาของข้อมูล
 

 สรุป   เหมาะสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1-3

2. ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History)
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา


มาตรฐานการเรียนรู้

                ศ 1.2 เข้าใจความ สัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

 เห็นคุณค่าทางทัศนศิลป์ ที่เป็นทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล                     

        ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตก
                            ( ศ1.2   ม.4-6/1 )           

สาระสำคัญ

งานทัศนศิลป์ รูปแบบตะวันออกและตะวันตก ลายไทย

สาระการเรียนรู้

               -รู้ เข้าใจ สามารถอธิบาย  ความหมายของวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน ลวดลายไทย
                 ศิลปกรรมไทยสมัยต่างๆ และสากล

               -ทักษะ การสืบค้น   / ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติทางทัศนศิลป์ โดยเน้นให้สอดคล้องกับ
                 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ลวดลายไทย ศิลปกรรมไทยแต่ละยุค แต่ละสมัย และ
                 ศิลปะสากล

                -ใฝ่ เรียนรู้ / มีความชื่นชมในงานศิลปะ วัฒนธรรม / การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน / มี
                 จิตใจอ่อนโยน / มีจิตใจสูง / มีจิตวิทยาศาสตร์ / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีความ
                 ประณีต มีระเบียบ / มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


แหล่งที่มาของข้อมูล
new.srn.ac.th/UserFiles/File/31101-31102.doc


 สรุป   เหมาะสำหรับมัธยมปีที่ 4
 
3. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)
 
กิจกรรมเล่นละครสร้างสรรค์ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านหัวเรื่อง "ปีเตอร์แพน"

เล่นสมมติจากสถานการณ์ในเรื่อง ให้เด็กเลือกทำงานศิลปะเป็นรายบุคคล ได้แก่ พับหมวกปีเตอร์แพน ดัดลวดเพื่อทำปีกทิงเกอร์เบล วาดนางเงือก และตัดเพื่อนำไปไว้ที่ทะเลสาบนางเงือก พับจระเข้ตัวเล็ก ตัดรูปมือระบายสีเพื่อทำสายรุ้ง ตัดรูปดาวและปั๊มสีเพื่อทำดาวที่ลอนดอนยามค่ำคืน และทำสายคาดศีรษะของอินเดียนแดง
 
และได้ทำกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ ได้แก่ การสร้างเนเวอร์แลนด์ซึ่งต้องทำดวงอาทิตย์ ก้อนเมฆ เรือโจรสลัด หินรูปหัวกะโหลก จระเข้ตัวใหญ่ และการสร้างลอนดอนซึ่งต้องทำภาพเมืองลอนดอนและหอนาฬิกา ฯลฯ

 สรุป  เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการเรียน เหมาะสำหรับปฐมวัย กิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

4. ศิลปะวิจารณ์ (Art Critism)
 

แบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาศิลปะ
สาระทัศนศิลป์  (ศ31101)
ช่วงชั้นที่  3    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

จัดทำโดย
คุณครูณัฏฐิยา   สาระจูฑะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

 หน่วยการเรียนรู้ที่  4 

การแสดงออกถึงความรู้สึกในความงาม

เรื่อง 
การใช้ประสบการณ์สร้างงานทัศนศิลป์ตามความถนัด

   
แบบฝึกปฏิบัติที่  1    ตั้งชื่อภาพพร้อมบอกความรู้สึกและคำวิจารณ์   
แบบฝึกปฏิบัติที่  2    เลือกเขียนแสดงความรู้สึกประทับใจความงามของภาพ
                        ที่กำหนดให้   
แบบฝึกปฏิบัติที่  3    หาภาพเขียนจากอินเทอร์เน็ตพร้อมแสดงความรู้สึกของงาน

แหล่งที่มาของข้อมูล

www.apw.ac.th/fieldweb/art/Data/insert.doc


 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by โสรยา อัครเดชาวุธ [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 10:46:21 ]
Update by โสรยา อัครเดชาวุธ [ วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 16:19:34 ]
อ่าน 13670 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
 

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post